12. Biển chức danh, thẻ nhân viên, huy hiệu, huân huy chương